Archiwa kategorii: Regulamin

Regulamin wypożyczalni przyczepek

REGULAMIN

Wypożyczalni przyczep JAWPOL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady wynajmu przyczep samochodowych.
 2. Wypożyczalnia przyczep jest czynna 24h poprzez kontakt telefoniczny. Dopuszczalna jest rezerwacja telefoniczna przyczepy.
 3. Wynajem przyczepy odbywa się po zawarciu umowy najmu pomiędzy właścicielem wypożyczalni lub osobą przez niego upoważnioną , a pełnoletnim Najemcą,

Do sporządzenia umowy najmu niezbędne jest okazanie dowodu osobistego i prawa jazdy Najemcy.

 1. Nasze przyczepy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie to nie obejmuje szkody powstałej na przewożonym ładunku w wyniku kolizji, wypadku, nieprawidłowego zabezpieczenia.
 2. Nasze przyczepy nie posiadają dodatkowego ubezpieczenia Auto Casco ani ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (Zielona Karta).
 3. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów wymaganych w trakcie kontroli ruchu drogowego (dowód rejestracyjny, polisa OC)
 4. Niedozwolone jest podnajmowanie przyczepy osobą trzecim.
 5. Wraz z podpisaniem umowy najmu, Najemca otrzymuje wraz z przyczepą:

– dowód rejestracyjny wraz z OC

– zabezpieczenie przyczepy

– koło podporowe dyszla

– pasy mocujące

Pasy mocujące dokładamy gratis do wynajętej przyczepy w ilości:

– 2 szt. – do przyczep lekkich, quad i motor

– 4 szt. – do lawety

Najemca zobowiązuje się oddać pasy w nienagannym stanie, nie uszkodzone, prawidłowo zwinięte

W razie uszkodzenia pasa, najemca pokrywa koszty zakupu nowego pasa.

Istnieje możliwość wypożyczenia większej ilości pasów za dodatkową opłatą w wysokości 5,00 zł / szt

 1. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość zabezpieczenia ładunku oraz sposób jego transportu.

ZASADY WYNAJMU I OBOWIĄZKI NAJEMCY

 

 1. Najemca ma obowiązek zabezpieczyć przyczepę przed kradzieżą
 2. Wypożyczenie i zwrot przyczepy następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego, a w szczególności:

– stanu oświetlenia, kloszy lamp

– stanu plandeki

– stanu opon, ciśnienia w ogumieniu, felg

– stanu błotników

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego przyczepy mogą być zgłoszone przy wynajmie przyczepy.

 1. Najemca zobowiązuje się do używania przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem
 2. Zabrania się:

– przekraczania dopuszczalnej ładowność

– dokonywania zmian, przeróbek, ulepszeń bez zgody Wynajmującego

– eksploatacji przyczepy niezgodnie z jej przeznaczeniem

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo ob ciążenia najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego przyczepy a w szczególności kosztami:

– braków w wyposażeniu przyczepy

– szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją przyczepy, zaniedbaniem lub szkodą losową (uszkodzonaopona, felga, plandeka, uszkodzenie błotników, oświetlenia, rozlanie środków trudnych do usunięcia)

– kosztami związanymi z zagubieniem dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, polisy OC – w wysokości 200,00 zł

 1. Korzystanie z przedmiotu umowy przez Najemcę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania na piśmie odrębnej zgody Wynajmującego.
 2. Korzystanie z przedmiotu umowy przez Najemcę ponad umówiony termin dłużej niż 3 dni uprawnienia Wynajmującego do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

 

AWARIE, USZKODZENIA

 

 1. Najemca zobowiązany jest do wskazania wszelkich uszkodzeń powstałych w związku z użytkowaniem przyczepy w trakcie wynajmu
 2. Koszty naprawy ponosi Najemca, a naprawa powinna być dokonana w wyspecjalizowanej firmie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi jakości określonymi przez wynajmującego. Za czas naprawy przyczepy Najemca ponosi koszty jak za wynajem
 3. W przypadku kradzieży Najemca ponosi pełne koszty zakupu nowej przyczepy wg ceny rynkowej,
 4. W przypadku zniszczenia przyczepy w całości lub w części przewyższającej 50% kosztów naprawy, Najemca zobowiązuje się do zwrotu kosztów przyczepy w wysokości jaką przyczepa ta miała w dniu wynajmu – cena zakupu nowej przyczepy tego samego modelu minus amortyzacja przyczepy zgodnie z przepisami.
 5. W razie wypadku drogowego lub kradzieży przyczepy, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Policji oraz Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu, oraz do pisemnego poświadczenia zaistniałych uszkodzeń oraz w razie konieczności dokumentacji fotograficznej
 6. W przypadku zatrzymania przyczepy lub jej dowodu rejestracyjnego przez Policję, Najemca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty i dokonać wszelkich formalności celem ich odzyskania
 7. W przypadku gdy dojdzie do kolizji drogowej, Najemca zobowiązuje się na własny koszt do organizacji transportu wynajętej przyczepy oraz w przypadku jej uszkodzenia  – do  naprawy przyczepy

OPŁATY

 

 1. Opłata za wynajem pobierana jest z góry za cały zadeklarowany okres wynajmu zgodnie z cennikiem
 2. Okres wynajmu rozpoczyna się od daty i godziny wypożyczenia.
 3. Istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu po uprzednim uzgodnieniu tego z Wynajmującym.
 4. Za opóźnienie w zwrocie przyczepy do 60 min. ponad czas wynikający z umowy Najemca nie ponosi dodatkowych kosztów.  W przypadku dłuższego opóźnienia Najemca ponosi koszty za kolejną dobę wynajmu wg cennika.

 

 

Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Wynajmującego Sąd Cywilny.

 

ZAPRASZAMY